Zmienność kryptowalut: co to jest

Zmienność kryptowalut: co to jest

Zmienność na rynku finansowym jest kluczowym wskaźnikiem wahań cen w czasie. Jeśli chodzi o kryptowaluty, zmienność ta jest szczególnie wyraźna, co oznacza zarówno wyższe ryzyko, jak i potencjał znacznych zysków. Zmienność nie tylko wpływa na czynnik ryzyka inwestycji, ale także odgrywa kluczową rolę na ścieżce inwestora, mogąc albo znacznie zwiększyć bogactwo, albo doprowadzić do znacznych strat.

Kryptowaluty, będące stosunkowo nową klasą aktywów, mającą zaledwie ponad dekadę, często charakteryzują się większą zmiennością niż tradycyjne akcje. Ich ruchy cenowe są szybsze i zachodzą w krótszych ramach czasowych. Kontrastuje to z akcjami, których zmienność jest bardzo zróżnicowana, od względnej stabilności akcji spółek o dużej kapitalizacji, takich jak Apple czy Berkshire Hathaway, po bardziej niestabilny charakter „ akcji groszowych ”. Z drugiej strony obligacje są ogólnie postrzegane jako aktywa charakteryzujące się mniejszą zmiennością i charakteryzujące się mniej dramatycznymi wahaniami cen w dłuższych okresach.

Zrozumienie zmienności aktywów jest niezbędne dla inwestorów, ponieważ bezpośrednio wpływa na strategie inwestycyjne i potencjalne wyniki, szczególnie na dynamicznym i stale rozwijającym się rynku kryptowalut.

Jak mierzy się zmienność?

Omawiając pomiar zmienności na rynkach finansowych, często odwołuje się do „ zmienności historycznej ”. Jest to wskaźnik uzyskany z analizy zmian cen w określonym okresie, często około 30 dni lub roku, zapewniający wgląd w historyczne wyniki danego składnika aktywów. W kontekście Bitcoina oznacza to badanie zmian cen w podobnych ramach czasowych, często około miesiąca, w celu oceny jego zmienności w przeszłości.

I odwrotnie, „ zmienność implikowana ” koncentruje się na prognozowaniu przyszłych ruchów cen. Chociaż przewidywanie przyszłości jest z natury niepewne, zmienność implikowana jest kluczową koncepcją w modelowaniu finansowym. Stanowi podstawę dla narzędzi takich jak Indeks Zmienności Cboe (często nazywany „ indeksem strachu ”), który ma na celu prognozę zmienności rynku akcji w ciągu nadchodzących 30 dni.

Aby określić ilościowo zmienność, istnieje kilka podejść. Jedna z nich wykorzystuje metodę beta, która porównuje zmienność pojedynczej akcji lub aktywa, takiego jak Bitcoin, z szerszym indeksem rynkowym, takim jak S&P 500 . Pomaga to inwestorom zrozumieć, jak zachowuje się dany składnik aktywów w odniesieniu do ogólnych trendów rynkowych.

Inną metodą jest obliczenie odchylenia standardowego składnika aktywów, które mierzy stopień, w jakim jego cena odbiega od średniej historycznej. To podejście statystyczne zapewnia bardziej szczegółowy obraz wahań cen aktywów, oferując inwestorom lepsze zrozumienie wzorca ich zmienności.

Włączenie tych metod, szczególnie w zmiennym krajobrazie kryptowalut, takich jak Bitcoin, pomaga inwestorom i analitykom lepiej zrozumieć i przygotować się na potencjalne ruchy rynkowe, ulepszając ich strategie inwestycyjne.

Dlaczego dla inwestorów ważne jest zrozumienie zmienności?

Zmienność odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu strategii inwestycyjnych i ocenie ryzyka. Inwestorzy zazwyczaj są skłonni podjąć wyższe ryzyko, licząc na potencjał znacznych zysków, pomimo możliwości utraty części lub nawet całości inwestycji. Przykładem tego są przypadki takie jak menadżer funduszu hedgingowego Bill Hwang , którego fundusz o wartości 20 miliardów dolarów zniknął w ciągu zaledwie dwóch dni, co podkreśla, że stawka jest wysoka.

Dywersyfikacja to kluczowa strategia zalecana inwestorom detalicznym w celu ograniczenia ryzyka. Wiąże się to z rozłożeniem inwestycji na różne aktywa w ramach danej klasy, na przykład inwestowaniem w szeroką gamę akcji lub fundusz indeksowy, zamiast koncentrować się na kilku. Aby zrównoważyć zmienność, często zaleca się łączenie bardziej zmiennych aktywów, takich jak akcje, z bardziej stabilnymi, takimi jak obligacje.

W świecie kryptowalut zmienność jest cechą definiującą, a rynek doświadcza dramatycznych wahań. Pomimo tego, że kryptowaluty, zwłaszcza Bitcoin, są stosunkowo nową klasą aktywów, odnotowują stopniowe zmniejszanie się zmienności. Zmianę tę można przypisać zwiększonemu wolumenowi obrotu i rosnącemu zainteresowaniu instytucjonalnemu. Natomiast nowsze lub rzadziej wymieniane kryptowaluty i wschodzące aktywa, takie jak tokeny DeFi , charakteryzują się większą zmiennością. W przypadku osób eksperymentujących z tak zmiennymi aktywami rozsądne jest inwestowanie tylko kwot, na stratę których mogą sobie pozwolić.

Na zmienność może wpływać wiele czynników, w tym relacje w mediach, raporty o zarobkach i wolumen obrotu. Wysoki wolumen obrotu zazwyczaj koreluje ze zwiększoną zmiennością, podobnie jak bardzo niski wolumen, szczególnie w przypadku akcji groszowych i mniejszych kryptowalut. Zrozumienie tej dynamiki ma kluczowe znaczenie dla inwestorów poruszających się po złożonych i często nieprzewidywalnych rynkach finansowych.

Dlaczego aktywa kryptograficzne wykazują tak wysoki poziom zmienności?

 • Niepewność regulacyjna : Kryptowaluty takie jak Bitcoin działają bez scentralizowanej kontroli, co przyczynia się do ich anonimowości. Brak regulacji oznacza, że nie podlegają one tradycyjnemu nadzorowi finansowemu, co prowadzi do nieprawidłowych zachowań rynkowych. Działania regulacyjne, jeśli mają miejsce, mogą powodować znaczną zmienność rynku, ponieważ zdecentralizowany charakter łańcuchów bloków utrudnia kompleksowe zarządzanie.
 • Nastroje rynkowe i postrzegana wartość : Wartość Bitcoina w dużej mierze zależy od nastrojów społecznych, ponieważ brakuje mu wewnętrznej wartości wewnętrznej i nie jest jeszcze powszechnie akceptowany. Jego przyszły potencjał szerszej akceptacji sprzyja podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zmienność rynku często wynika z nastrojów spekulacyjnych, które zmieniają się wraz ze zmieniającymi się poglądami i opiniami w miarę ewolucji popularności kryptowalut.
 • Ograniczona podaż Bitcoina i jego halving : Zmienność Bitcoina wynika częściowo z procesu wydobycia, w ramach którego górnicy są nagradzani nowymi bitcoinami, a nagroda ta maleje z czasem ze względu na zdarzenia związane z halvingiem. Ta nieelastyczna podaż wpływa na jej wycenę, ponieważ stały górny limit podaży i mechanizm zmniejszania o połowę powodują, że z czasem jej dostępność staje się coraz mniejsza, przyczyniając się do gwałtownych zmian cen w dążeniu do odkrywania cen.
 • Dynamika handlu spekulacyjnego : Rynek kryptowalut, pozbawiony fizycznej bazy aktywów, znajduje się pod silnym wpływem handlu spekulacyjnego. Inwestorów przyciąga potencjał wysokich zysków wynikających z wahań cen. Rynek jest bardzo wrażliwy na zmiany zaufania inwestorów, a ceny rosną wraz ze wzrostem akceptacji i spadają w obliczu malejącego zainteresowania.
 • Wpływ mediów i osoby publiczne : Relacje w mediach i wpływowe osobistości znacząco wpływają na cenę Bitcoina. Spekulanci rynkowi często opierają się na wiadomościach o trendach i oświadczeniach publicznych, aby prognozować krótkoterminowe ruchy na rynku, prowadzące do szybkich, a czasem drastycznych wahań cen.
 • Zróżnicowana baza inwestorów : Niska bariera wejścia na rynek kryptowalut oznacza, że jest on dostępny dla szerokiego grona inwestorów, od nowicjuszy po doświadczonych traderów. Ta różnorodność zwiększa wrażliwość rynku, ponieważ mniej doświadczeni inwestorzy mogą być bardziej podatni na decyzje wywołane szumem medialnym, zwiększając zmienność rynku poprzez zbiorowe reakcje na trendy i wiadomości rynkowe.

Jakie czynniki prowadzą do zwiększonej lub zmniejszonej zmienności?

 • Dynamika rynku : Zasadnicze wzajemne oddziaływanie podaży i popytu na rynku jest głównym czynnikiem wpływającym na ceny aktywów. Równowaga między tymi siłami dyktuje wycenę kryptowalut, a ceny dostosowują się do zmieniających się nastrojów rynkowych i poziomów płynności.
 • Wpływ wiadomości i wydarzeń globalnych : Wartości kryptowalut są bardzo wrażliwe na wiadomości branżowe i szersze wydarzenia globalne. Pozytywne wydarzenia mogą zwiększyć wartość, podczas gdy negatywne wiadomości mogą prowadzić do spadków. Czynniki makroekonomiczne, takie jak stopy procentowe, inflacja i polityka pieniężna, również odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu postrzegania rynku i wahań wartości.
 • Wpływ dużych posiadaczy („wielorybów”) : osoby lub podmioty posiadające znaczne ilości kryptowaluty, zwane „ wielorybami ”, mogą znacząco wpływać na płynność i zmienność rynku. Ich działania handlowe lub ich brak mogą prowadzić do nagłych ruchów na rynku.
 • Wahania postrzeganej wartości : Postrzegana wartość kryptowalut przez inwestorów może bezpośrednio wpływać na ich rzeczywistą cenę rynkową. Postrzeganie to jest często odzwierciedleniem zaufania inwestorów i szerszych nastrojów na rynku.
 • Obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa : biorąc pod uwagę ich zależność od zdecentralizowanej technologii, kryptowaluty są podatne na zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Zaufanie społeczne może zachwiać się w odpowiedzi na naruszenia bezpieczeństwa, wpływając na stabilność rynku.
 • Opodatkowanie i otoczenie regulacyjne : Sposób opodatkowania i regulacji kryptowalut różni się w zależności od kraju, co wpływa na ich atrakcyjność dla inwestorów. Wymóg rejestrowania wartości kryptowalut do celów podatkowych, wraz z potencjalnymi podatkami od zysków kapitałowych, może zniechęcić do inwestycji. Ponadto ograniczenia regulacyjne lub negatywne zmiany polityki mogą prowadzić do obaw rynku.
 • Nowość w kryptowalutach : Jako stosunkowo nowa innowacja, kryptowaluty wciąż spotykają się ze sceptycyzmem i deficytem zaufania ze strony segmentu potencjalnych inwestorów i ogółu społeczeństwa, co wpływa na ich akceptację i stabilność na rynku.
 • Brak scentralizowanej kontroli : W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, kryptowalutom brakuje centralnego organu, takiego jak bank centralny, który regulowałby ich wartość. Ten brak siły stabilizującej przyczynia się do zmienności ich cen, ponieważ wyłącznie siły rynkowe dyktują zmiany ich wartości.
 • Rozwój technologiczny i aktualizacje : Postęp w technologii blockchain i aktualizacje protokołów kryptowalut mogą mieć znaczący wpływ na wartość kryptowalut. Na przykład aktualizacje poprawiające skalowalność i bezpieczeństwo lub wprowadzające nowe funkcje mogą zwiększyć zaufanie inwestorów i popyt, co prowadzi do gwałtownych wzrostów cen. I odwrotnie, problemy techniczne lub opóźnienia w planowanych aktualizacjach mogą prowadzić do niepewności na rynku i spadków cen.
 • Spekulacja rynkowa i nastroje inwestorów : Spekulacyjny charakter rynku kryptowalut odgrywa ogromną rolę w jego zmienności. Nastroje inwestorów, często napędzane szumem medialnym, obawą, że coś przegapimy ( FOMO ) lub strachem, niepewnością i wątpliwościami ( FUD ), mogą prowadzić do szybkich zakupów lub wyprzedaży. Te czynniki emocjonalne i psychologiczne mogą powodować znaczące i szybkie zmiany cen, niezależnie od podstawowych czynników rynkowych.

Czy można zmniejszyć zmienność w sektorze kryptowalut?

Dla wielu inwestorów urok kryptowalut polega na ich zmienności, która stwarza możliwości wysokich zysków. Jest to szczególnie prawdziwe, nawet jeśli zmienność głównych kryptowalut, takich jak Bitcoin, wykazuje oznaki spadku; nadal doświadczają znacznych wahań, takich jak dwucyfrowe ruchy procentowe w ciągu jednego tygodnia, co może być korzystne w przypadku strategii takich jak „kupowanie spadku”.

Z drugiej strony inwestorzy o niższej tolerancji na ryzyko mają dostęp do strategii mających na celu łagodzenie negatywnych skutków tej zmienności. Jedną z takich strategii jest uśrednianie kosztu dolara, które polega na regularnym inwestowaniu stałej kwoty w czasie, łagodząc w ten sposób wpływ wahań cen. To podejście jest szczególnie odpowiednie dla inwestorów długoterminowych, którzy w mniejszym stopniu interesują się krótkoterminowymi ruchami na rynku, a bardziej skupiają się na potencjalnej długoterminowej aprecjacji swoich aktywów.

Ponadto rynek kryptowalut ewoluował i obejmuje specjalnie zaprojektowane opcje o niskiej zmienności, znane jako stablecoiny. Przykładami są USD Coin i Tether , które są powiązane ze stabilnymi aktywami rezerwowymi, takimi jak dolar amerykański czy złoto. Te monety stabilne stanowią alternatywę dla tych, którzy chcą współpracować z walutami cyfrowymi, unikając jednocześnie ekstremalnych wahań cen typowych dla bardziej tradycyjnych kryptowalut.

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.