Cách khách hàng nhìn thấy quá trình thanh toán

Khi khách hàng của bạn muốn thanh toán hàng hóa bằng tiền điện tử, chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình để thực hiện điều đó. Đây là những gì nó trông giống như:

Kịch bản thanh toán thành công

Tất cả bắt đầu trên trang web của bạn. Đầu tiên, khách hàng của bạn thêm hàng vào giỏ hàng và nhấn nút “Thanh toán”.

Hình ảnh 1

Sau đó, họ nhìn thấy biểu mẫu chi tiết hóa đơn chứa thông tin về địa chỉ và số tiền thanh toán.

Hình 2

Sau đó, khách hàng của bạn thực hiện thanh toán và chờ 2 xác nhận của mạng Blockchain.

Hình 3

Khi họ có 2 xác nhận, quá trình thanh toán hoàn tất và khách hàng của bạn có thể quay lại trang web của bạn.

Hình 4

Ở giai đoạn này, quá trình thanh toán được hoàn tất thành công.

Tình huống thanh toán thiếu

Tất cả bắt đầu trên trang web của bạn. Đầu tiên, khách hàng của bạn thêm hàng vào giỏ hàng và nhấn nút “Thanh toán”.

Hình 5

Sau đó, họ nhìn thấy biểu mẫu chi tiết hóa đơn chứa thông tin về địa chỉ và số tiền thanh toán.

Hình 6

Khách hàng thực hiện thanh toán nhưng chúng tôi không nhận đủ số tiền và thông báo cho họ về việc đó.

Hình ảnh

Khi khách hàng của bạn gửi cho chúng tôi số tiền còn lại, chúng tôi sẽ chờ xác nhận của mạng Blockchain.

Hình 8

Khi có 2 xác nhận, quá trình thanh toán hoàn tất và khách hàng có thể quay lại trang web của bạn.

Ở giai đoạn này, quá trình thanh toán được hoàn tất thành công.