Trao đổi tiền điện tử

Cách trao đổi tiền điện tử

Bạn có thể trao đổi tiền điện tử từ trang Bảng điều khiển chính. Để thực hiện việc này, hãy chọn loại tiền điện tử bạn muốn trao đổi và sử dụng nút 'Trao đổi'.

nút trao đổi

Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang trao đổi bằng cách đi tới phần 'Giải pháp' và chọn 'Trao đổi'.

giải pháp cũ

Quá trình trao đổi

Khi bạn đến trang trao đổi tiền điện tử, hãy chọn loại tiền điện tử bạn muốn trao đổi và loại tiền điện tử bạn muốn nhận.

quá trình cũ

Nhập số tiền vào một trong các trường. Hệ thống sẽ tự động tính số tiền thứ hai.

Bây giờ bạn có thể chấp nhận chính sách AML và bắt đầu trao đổi.

Chính sách AML.

Điều quan trọng là bạn phải đọc kỹ chính sách AML trước khi bắt đầu trao đổi. Mọi giao dịch trao đổi sẽ được kiểm tra và có thể bị đóng băng.

Bạn có thể đọc chính sách AML tại đây hoặc trên trang trao đổi.