• FAQ
  • Common questions
  • Làm cách nào để thanh toán hóa đơn bằng ETH hoặc bất kỳ đồng tiền ERC20 nào khác theo từng đợt?

Làm cách nào để thanh toán hóa đơn bằng ETH hoặc bất kỳ đồng tiền ERC20 nào khác theo từng đợt?

Giống như các hóa đơn khác, Ethereum và các hóa đơn ERC20 khác có thể được thanh toán theo đợt. Khi thanh toán những hóa đơn như vậy, điều quan trọng là phải tuân theo một quy tắc nghiêm ngặt.

Mọi khoản thanh toán phải trên $1. Nếu một trong các khoản thanh toán của bạn có số tiền nhỏ hơn, tiền sẽ không đến được ví của bạn. Để thanh toán hóa đơn thành công, hãy đảm bảo rằng số tiền thanh toán vượt quá ngưỡng tối thiểu.