Είναι πραγματικά σταθερά τα Stablecoins; Μια βαθιά κατάδυση στο Depegging

Είναι πραγματικά σταθερά τα Stablecoins; Μια βαθιά κατάδυση στο Depegging

Τα Stablecoins, μια μοναδική κατηγορία κρυπτονομισμάτων, έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν μια σταθερή αξία σε σχέση με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, όπως νομίσματα fiat ή χρυσό. Η απήχησή τους έχει αυξηθεί στον τομέα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης ( DeFi ), προσφέροντας μια σταθερότερη εναλλακτική λύση στις συχνά ταραχώδεις διακυμάνσεις της αξίας του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, η εικαζόμενη σταθερότητα αυτών των νομισμάτων δεν είναι πάντα εγγυημένη.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε απόκλιση των stablecoin από το δεσμό τους - το σενάριο όπου δεν ευθυγραμμίζονται με την αξία του υποκείμενου περιουσιακού τους στοιχείου. Πάρτε το USDC , για παράδειγμα, ένα stablecoin που υποστηρίζεται από ταμειακά διαθέσιμα σε δολάρια ΗΠΑ και βραχυπρόθεσμους κρατικούς τίτλους. Στην ιδανική περίπτωση, ένα USDC θα πρέπει να ισοδυναμεί με ένα δολάριο. Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς, όπως η διακύμανση της ζήτησης ή της προσφοράς, ή ακόμα και η σκόπιμη χειραγώγηση της αγοράς, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαπραγμάτευση USDC πάνω ή κάτω από το δεσμό του.

Το φαινόμενο του depegging μπορεί να διαβρώσει σημαντικά την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματικότητα στα stablecoins. Η βασική τους υπόσχεση είναι να διευκολύνουν τις γρήγορες, οικονομικές και παγκόσμιες συναλλαγές χωρίς συμβιβασμούς στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των τιμών. Το Depegging όχι μόνο επηρεάζει την αξιοπιστία των stablecoin, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει την κερδοφορία και τις οικονομικές στρατηγικές τόσο των χρηστών όσο και των οντοτήτων που εκδίδουν αυτά τα stablecoin. Αυτή η αστάθεια αποτελεί πρόκληση για τον ρόλο τους ως αξιόπιστα μέσα ανταλλαγής και αποθήκευσης αξίας στον δυναμικό κόσμο των κρυπτονομισμάτων.

Ανάλυση των ενεργειών και των κινδύνων που σχετίζονται με την αποσυμπίεση του Stablecoin

Τα Stablecoins είναι ένας τύπος ψηφιακού νομίσματος που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί μια σταθερή αξία, συχνά συνδεδεμένη με περιουσιακά στοιχεία όπως το δολάριο ΗΠΑ. Παρά τους στόχους σταθερότητάς τους, αυτά τα νομίσματα μπορούν να παρουσιάσουν αποσυμπίεση, όπου η αγοραία αξία τους αποκλίνει σημαντικά από την προβλεπόμενη συνδεδεμένη αξία. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στις αιτίες και τους κινδύνους της αποσυμπίεσης του stablecoin, επιδιώκοντας να εξηγήσει γιατί συμβαίνει το depegging.

Προσδιορίσαμε 18 βασικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε depegging, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα αυτού του ζητήματος. Ακολουθούν 18 παράγοντες κινδύνου για stablecoins:

 1. Κίνδυνοι χειραγώγησης αγοράς : Οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς μπορούν να χειραγωγήσουν την τιμή των stablecoin, οδηγώντας σε depegging.
 2. Ανησυχίες διαφάνειας : Η έλλειψη σαφών πληροφοριών σχετικά με τα αποθεματικά και τις εξασφαλίσεις ενός stablecoin μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες και να προκαλέσει depegging.
 3. Ρυθμιστικές επιπτώσεις : Νομικές αλλαγές ή ρυθμιστικές προκλήσεις μπορεί να επηρεάσουν τα stablecoins, προκαλώντας δυνητικά πτώση της ζήτησης και οδηγώντας σε depegging.
 4. Ευπάθειες έξυπνων συμβολαίων : Τα ελαττώματα στα έξυπνα συμβόλαια που στηρίζουν τη σταθερότητα του stablecoin μπορούν να αξιοποιηθούν, με αποτέλεσμα την αποσυμπίεση.
 5. Προκλήσεις δικτύου : Προβλήματα ή υπερφόρτωση στο δίκτυο που υποστηρίζει ένα stablecoin μπορεί να διαταράξει τις συναλλαγές, προκαλώντας depegging.
 6. Ζητήματα αποτίμησης εξασφαλίσεων : Μια πτώση της αξίας της ασφάλειας πίσω από ένα stablecoin μπορεί να προκαλέσει depegging.
 7. Επιπτώσεις πληθωρισμού : Ο υψηλότερος από τον αναμενόμενο πληθωρισμός στο συνδεδεμένο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να προκαλέσει την απώλεια ενός σταθερού νομίσματος.
 8. Διακυμάνσεις επιτοκίων : Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων μπορεί να επηρεάσουν τη ζήτηση stablecoin και να οδηγήσουν σε depegging.
 9. Μεταβλητότητα ζήτησης αγοράς : Μεταβολές στη ζήτηση της αγοράς για stablecoins μπορεί να προκαλέσουν διακύμανση της αξίας τους και πιθανή μείωση της τιμής τους.
 10. Κίνδυνοι παραβίασης ασφάλειας : Τα περιστατικά hacking μπορεί να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη και να οδηγήσουν σε depegging.
 11. Περιορισμοί ρευστότητας : Η ανεπαρκής ρευστότητα της αγοράς μπορεί να αποσταθεροποιήσει την αξία ενός stablecoin, προκαλώντας depegging.
 12. Αφερεγγυότητα εκδότη : Η πτώχευση του εκδότη ενός stablecoin μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εμπιστοσύνης και αποσυμφόρηση.
 13. Ελλείψεις ελέγχου και επαλήθευσης : Οι ανεπαρκείς έλεγχοι ή η επαλήθευση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να οδηγήσουν σε ανησυχίες για την αποκρυπτογράφηση.
 14. Αντιδράσεις σοκ της αγοράς : Απροσδόκητα γεγονότα της αγοράς μπορεί να κλονίσουν την εμπιστοσύνη και να οδηγήσουν σε αποσυμπίεση.
 15. Κακή διαχείριση εκδότη : Οι κακές πρακτικές διαχείρισης μπορούν να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη σε ένα stablecoin, οδηγώντας σε depegging.
 16. Πιέσεις ανταγωνισμού : Η εμφάνιση νέων stablecoin ή ο ανταγωνισμός από υπάρχοντα μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση και την αξία ενός stablecoin.
 17. Παγκόσμια Οικονομικά Γεγονότα : Μείζονες παγκόσμιες οικονομικές αλλαγές, όπως αλλαγές στις αγορές συναλλάγματος ή στις διεθνείς εμπορικές πολιτικές, μπορούν να επηρεάσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων στα οποία συνδέονται τα stablecoins, οδηγώντας σε πιθανή αποσυμφόρηση.
 18. Τεχνολογικές εξελίξεις : Οι γρήγορες εξελίξεις στην τεχνολογία blockchain ή η εισαγωγή πιο αποτελεσματικών μηχανισμών συναλλαγών μπορεί να επηρεάσει τη χρησιμότητα και τη ζήτηση ορισμένων stablecoin, πιθανώς να οδηγήσει σε depegging καθώς η αγορά προσαρμόζεται σε νεότερες επιλογές.

Ενώ τα stablecoin χρησιμεύουν ως σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και της παραδοσιακής χρηματοδότησης, ενέχουν εγγενείς κινδύνους. Η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων περιλαμβάνει την αντιμετώπιση τεχνικών τρωτών σημείων, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, τη διατήρηση κατάλληλων εξασφαλίσεων και την παροχή διαφάνειας και λογοδοσίας. Η συμμόρφωση με τους εξελισσόμενους κανονισμούς είναι ζωτικής σημασίας για τους εκδότες stablecoin και τους θεματοφύλακές τους προκειμένου να διασφαλίσουν ένα ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο ψηφιακών συναλλαγών. Με τη διαχείριση αυτών των κινδύνων και τη συμμόρφωση με τα επερχόμενα ρυθμιστικά πρότυπα, τα stablecoins μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν ένα αξιόπιστο και πολύτιμο εργαλείο στην ψηφιακή χρηματοδότηση.

Παραδείγματα Depegging

Ας εμβαθύνουμε σε μερικές αξιοσημείωτες περιπτώσεις αποσυμπίεσης του stablecoin, συμπεριλαμβανομένων γεγονότων που αφορούν UST, Tether και USDC. Αυτή η επισκόπηση δεν είναι εξαντλητική, αλλά υπογραμμίζει σημαντικά γεγονότα depegging στον κόσμο της κρυπτογράφησης.

Εξετάστε τη σχέση μεταξύ της εμπλοκής του Silvergate με το FTX και της αποσυμπίεσης του USDC. Επίσης, ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στα περιστατικά αποσυμπίεσης του Tether, θέτοντας το υπόβαθρο για την παρακάτω συζήτηση.

UST Depeg

Εδώ, εξηγούμε την αποσυμπίεση μέσω περιπτώσεων όπως UST, Tether και USDC. Συνεχίστε την ανάγνωση για πληροφορίες!

Το UST depeg στις αρχές Μαΐου 2022 ήταν ένα δραματικό γεγονός στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Η UST, που σχετίζεται με το έργο Terra, παρουσίασε πολλαπλές αποσυμφορήσεις από την αξία του $1 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Terra, που ιδρύθηκε το 2018 από την Terraform Labs, είναι μια πλατφόρμα blockchain σχεδιασμένη για σταθερά νομίσματα και αποκεντρωμένες εφαρμογές. Το LUNA, το εγγενές κρυπτονόμισμα της Terra, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας του UST. Ένας αλγοριθμικός μηχανισμός χρησιμοποιεί το LUNA για να αγοράσει το UST όταν η τιμή του απειλείται, με στόχο να σταθεροποιήσει την αξία του UST.

Κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης της αγοράς τον Μάιο του 2022, η αξία της LUNA έπεσε κατακόρυφα. Μια σημαντική απόσυρση του UST από την Anchor, μια εξέχουσα πλατφόρμα πονταρίσματος που προσφέρει ανταμοιβές για καταθέσεις κρυπτονομισμάτων, επιδείνωσε την κατάσταση. Η επακόλουθη πώληση μεγάλων ποσοτήτων UST οδήγησε σε έντονη πίεση πώλησης και διόρθωση της αγοράς.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε έλλειψη προμήθειας UST, με αποτέλεσμα η αξία του να πέσει στα 0,91 $. Η Luna Foundation Guard έπρεπε να ρευστοποιήσει τα αποθέματά της σε Bitcoin για να υποστηρίξει το UST, συμβάλλοντας σε μια ευρύτερη πτώση της αγοράς με μόνιμες επιπτώσεις.

Tether Depeg

Το Tether (USDT) είναι το μεγαλύτερο stablecoin παγκοσμίως. Αν και δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό γεγονός αποσυμπίεσης, η αξία του μειώθηκε κατά 3% τον Νοέμβριο του 2022 μετά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου FTX και την προκύπτουσα αναταραχή στην αγορά.

Παρά τις συνεχιζόμενες εικασίες για την πλήρη εξασφάλισή της, η Tether διατήρησε την κυριαρχία της στην αγορά χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία για σημαντικά εσωτερικά ζητήματα. Το USDT εξακολουθεί να είναι η προτιμώμενη επιλογή stablecoin. Μάθετε περισσότερα για τις εφαρμογές του Tether.

USDC Depeg

Το USDC, ένα σημαντικό stablecoin στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, γνώρισε depegging τον Μάρτιο του 2023 μετά την κατάρρευση της Silvergate Bank, βασικού κατόχου των αποθεματικών εξασφαλίσεων του USDC.

Η υποτίμηση του USDC κάτω από τα 90 σεντ προκάλεσε εκτεταμένες ανησυχίες στην αγορά. Ωστόσο, αυτή η απολέπιση ήταν βραχύβια. Η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγγυηθεί όλα τα χρέη της Silvergate Bank καθησύχασε τους επενδυτές σχετικά με την ασφάλεια των αποθεματικών του USDC, αποτρέποντας μια πιθανή κατάρρευση του stablecoin.

Κανονισμός Stablecoin και Depegging

Το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα stablecoins έχει υποστεί σημαντική ανάπτυξη, όπως επισημάνθηκε από τη θέσπιση του νόμου περί διαφάνειας του Stablecoin από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Αυτή η νομοθεσία απαιτεί από τους εκδότες stablecoins να υποστηρίζουν τα συνδεδεμένα με fiat ψηφιακά νομίσματά τους με υλικά περιουσιακά στοιχεία όπως κρατικούς τίτλους ή μετρητά. Αυτή η ρυθμιστική κίνηση στοχεύει κυρίως στην αποτροπή σεναρίων όπου τα stablecoins υποστηρίζονται από άλλα κρυπτονομίσματα, μια πρακτική που είχε προηγουμένως παρατηρηθεί με εκδότες όπως το Tether.

Αυτή η ώθηση για ενισχυμένη διαφάνεια και αυξημένη οικονομική ασφάλεια αντιπροσωπεύει μια κομβική πρόοδο στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και των κινδύνων που συνδέονται με την αποσυμφόρηση των stablecoins. Η πράξη όχι μόνο διασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα στην αξία αυτών των ψηφιακών νομισμάτων, αλλά στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών και των επενδυτών. Επιβάλλοντας μια πιο ισχυρή υποστήριξη για τα stablecoins, ο κανονισμός επιδιώκει να μετριάσει τον κίνδυνο ξαφνικών διακυμάνσεων της αξίας που μπορούν να υπονομεύσουν την βασική προϋπόθεση της σταθερότητας που υπόσχονται αυτά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Επιπλέον, αυτός ο κανονισμός θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερη αποδοχή και ενσωμάτωση των stablecoin στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς ευθυγραμμίζει τα λειτουργικά τους πρότυπα με αυτά των πιο καθιερωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η αυξημένη εποπτεία και η σαφήνεια στην αγορά stablecoin αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη σταθεροποίηση του τομέα κρυπτονομισμάτων, διασφαλίζοντας ότι τα stablecoins μπορούν να γεφυρώσουν αποτελεσματικά το χάσμα μεταξύ ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και συμβατικών νομισματικών συστημάτων.

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain