Nhãn trắng là gì?

White Label là một cổng thanh toán cá nhân hóa đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn các khoản thanh toán mà không cần chuyển hướng, thiết kế hóa đơn có thể tùy chỉnh và quản lý đầy đủ các quy trình quan trọng.

Plisio chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kỹ thuật và cung cấp hoạt động ổn định cho cổng thanh toán.

Cách bật Nhãn trắng - https://plisio.net/faq/how-to-enable-white-label

Số tiền phí có thay đổi với White Label không? - https://plisio.net/faq/does-the-fee-amount-change-with-white-label

Tại sao doanh nghiệp của tôi cần Nhãn Trắng? - https://plisio.net/faq/why-does-my-business-need-white-label

Quay lại trang tổng quan