Tùy chỉnh hóa đơn: Mã QR

Bạn cũng có thể tùy chỉnh các thông số của mã QR được ghi trong hóa đơn của cửa hàng.

Xin lưu ý: cài đặt mã QR là riêng cho mỗi cửa hàng. Nếu bạn có nhiều cửa hàng trực tuyến, bạn cần tùy chỉnh mã QR ở mỗi cửa hàng.

Theo mặc định, mã QR chỉ cho biết địa chỉ ví của bạn.

Mã QR tiêu chuẩn chứa các thông tin sau:
**1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF**

Bây giờ bạn có thể thêm số tiền thanh toán và đơn vị tiền tệ vào địa chỉ ví.

Để nêu tên tiền điện tử trong mã QR, hãy kích hoạt mục “Hiển thị hàm băm tên tiền tệ trong mã QR” trong cài đặt cửa hàng của bạn.

Hình 2

Như được chỉ định trong tiền điện tử thanh toán bằng mã QR, mã QR sẽ chứa các thông tin sau:
**bitcoin:1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF**

Nói cách khác, tên tiền điện tử hiện được nêu trước địa chỉ ví.

Để nêu số tiền thanh toán bằng mã QR, hãy kích hoạt mục “Thêm số tiền hóa đơn vào mã QR” trong cài đặt cửa hàng của bạn.

Hình 4

Với số tiền thanh toán bằng mã QR, mã QR sẽ chứa các thông tin sau:
**1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF?amount=0,083761**

Nói cách khác, số tiền thanh toán hiện được ghi sau địa chỉ ví.

Bạn có thể sử dụng các tính năng này cùng nhau hoặc riêng biệt để giúp quá trình thanh toán thuận tiện hơn cho khách hàng.

Với số tiền thanh toán bằng mã QR và tiền điện tử được chỉ định, mã QR sẽ chứa các thông tin sau:

**bitcoin:1Nm3ZcBKt7CNc3bUnbSEe4SkeKg3cvnSF?amount=0,083761**

* Địa chỉ ví và tiền điện tử là ngẫu nhiên và chỉ được sử dụng cho mục đích minh họa. Tất cả dữ liệu của bạn sẽ được cá nhân hóa.