Nhãn trắng khác với API thông thường như thế nào?

Thông thường, việc kết nối API với doanh nghiệp của bạn có nghĩa là trong khi thực hiện thanh toán, khách hàng của bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web cổng thanh toán và chỉ quay lại trang web của bạn khi thanh toán hoàn tất. Bạn không thể thay đổi thiết kế hóa đơn hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quy trình nào khác mà khách hàng của bạn trải qua.

Với White Label, khách hàng của bạn vẫn ở trên trang web của bạn, trong khi bạn có thể quản lý tất cả các quy trình và tùy chỉnh thiết kế hóa đơn.

Số tiền phí có thay đổi với White Label không? - https://plisio.net/faq/does-the-fee-amount-change-with-white-label

Tại sao doanh nghiệp của tôi cần Nhãn Trắng? - https://plisio.net/faq/why-does-my-business-need-white-label

Quay lại trang tổng quan