برچسب سفید چه تفاوتی با یک API معمولی دارد؟

معمولاً اتصال یک API به کسب و کار شما به این معنی است که در حین پرداخت، مشتری شما به وب سایت درگاه پرداخت هدایت می شود و تنها زمانی که پرداخت کامل می شود به مال شما باز می گردد. شما نمی توانید طراحی فاکتور را تغییر دهید یا روی فرآیندهای دیگری که مشتری شما تحت آن قرار می گیرد تأثیر بگذارید.

با White Label مشتری شما در وب سایت شما باقی می ماند، در حالی که می توانید تمام فرآیندها را مدیریت کنید و طراحی فاکتور را سفارشی کنید.

آیا میزان کارمزد با White Label تغییر می کند؟ - https://plisio.net/faq/does-the-fee-amount-change-with-white-label

چرا کسب و کار من به برچسب سفید نیاز دارد؟ - https://plisio.net/faq/why-does-my-business-need-white-label

بازگشت به داشبورد