برچسب سفید چیست؟

White Label یک شخصی سازی کامل دروازه پرداخت برای کسب و کار شما است. ما به شما پرداخت بدون تغییر مسیر، طراحی فاکتور قابل تنظیم و مدیریت کامل فرآیندهای مهم را به شما پیشنهاد می کنیم.

Plisio مسئول کلیه عملیات فنی است و عملکرد پایدار درگاه پرداخت را فراهم می کند.

نحوه فعال کردن برچسب سفید - https://plisio.net/faq/how-to-enable-white-label

آیا میزان کارمزد با White Label تغییر می کند؟ - https://plisio.net/faq/does-the-fee-amount-change-with-white-label

چرا کسب و کار من به برچسب سفید نیاز دارد؟ - https://plisio.net/faq/why-does-my-business-need-white-label

بازگشت به داشبورد