Email đặt lại mật khẩu không đến?

1. Kiểm tra thư mục SPAM / Email đáng ngờ.
2. Thêm địa chỉ [email protected] vào danh sách liên hệ trong sổ địa chỉ của bạn.
3. Thực hiện lại quy trình đặt lại mật khẩu.