ایمیل بازنشانی رمز عبور نمی آید؟

1. پوشه هرزنامه / ایمیل های مشکوک را بررسی کنید.
2. آدرس [email protected] را به لیست مخاطبین در دفترچه آدرس خود اضافه کنید.
3. روش بازنشانی رمز عبور را دوباره انجام دهید.