Quên mật khẩu! phải làm gì?

Trên trang đăng nhập tài khoản, nhấp vào liên kết "Bạn quên mật khẩu? Khôi phục mật khẩu"

Sau khi bạn chỉ định email của mình, một liên kết sẽ được gửi đến email đó để đặt lại mật khẩu truy cập.

Truy cập vào liên kết từ bức thư và trong cửa sổ sẽ mở ra, hãy nhập mật khẩu mới, sau đó nhấp vào liên kết "Tiếp tục" nút.

Đăng nhập bằng email và mật khẩu mới của bạn.