• FAQ
  • Withdraw funds
  • Điều gì xảy ra nếu tôi gửi khoản thanh toán đến sai địa chỉ?

Điều gì xảy ra nếu tôi gửi khoản thanh toán đến sai địa chỉ?

Vì tất cả các giao dịch trong mạng tiền điện tử về bản chất là không thể đảo ngược, nên bạn nên cẩn thận khi gửi tiền và luôn đảm bảo địa chỉ người nhận là chính xác.

Plisio có thể phát hiện lỗi chính tả trong địa chỉ đã chỉ định, cũng như liên kết của địa chỉ đó với tiền điện tử đã chọn và thường không cho phép chuyển nhầm sang địa chỉ không tồn tại.

Tuy nhiên, nếu chuyển khoản đã được gửi thì không thể trả lại hoặc rút tiền.