Tôi có thể hủy thanh toán đã gửi không?

Không. Chính xác hơn, bạn không thể hủy nó.

Các giao dịch trong mạng tiền điện tử về bản chất là không thể đảo ngược. Bất kỳ khoản thanh toán nào được gửi đi đều không bị hủy bỏ. Chỉ người được thanh toán mới có thể trả lại cho bạn.

Plisio có thể phát hiện lỗi chính tả trong địa chỉ được chỉ định, cũng như liên kết của địa chỉ đó với tiền điện tử đã chọn và thường không cho phép chuyển nhầm sang địa chỉ không tồn tại.