Có phí gửi hoặc rút tiền không?

Phí mạng cho một giao dịch được trả cho những người khai thác trên mạng. Các khoản phí mạng này phụ thuộc vào quy mô giao dịch của bạn tính bằng byte. Vì quy mô giao dịch rất khác nhau nên phí mạng cũng có thể khác nhau. Bạn có một vài kế hoạch "Bình thường" và "Mức độ ưu tiên" điều đó sẽ ảnh hưởng đến chi phí phí và tốc độ giao dịch của bạn sẽ được thêm vào một khối

Kết nối doanh nghiệp của bạn