• FAQ
  • Withdraw funds
  • آیا برای ارسال یا برداشت وجه هزینه ای وجود دارد؟

آیا برای ارسال یا برداشت وجه هزینه ای وجود دارد؟

کارمزدهای شبکه برای یک تراکنش به استخراج‌کنندگان در شبکه پرداخت می‌شود. این هزینه های شبکه به اندازه تراکنش شما در بایت بستگی دارد. از آنجایی که اندازه تراکنش بسیار متفاوت است، هزینه های شبکه نیز می تواند متفاوت باشد. شما چند برنامه "عادی» و «اولویت» که بر هزینه کارمزد و سرعت اضافه شدن تراکنش شما در یک بلوک تأثیر می گذارد

کسب و کار خود را وصل کنید