• FAQ
  • Withdraw funds
  • จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันส่งการชำระเงินไปยังที่อยู่ผิด

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันส่งการชำระเงินไปยังที่อยู่ผิด

เนื่องจากการทำธุรกรรมทั้งหมดในเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณควรระมัดระวังเมื่อส่งเงินและตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าที่อยู่ของผู้รับถูกต้อง

Plisio สามารถตรวจจับการพิมพ์ผิดในที่อยู่ที่ระบุ รวมถึงความเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่เลือก และโดยปกติจะไม่อนุญาตให้มีการโอนที่ผิดพลาดไปยังที่อยู่ที่ไม่มีอยู่จริง

อย่างไรก็ตาม หากการโอนถูกส่งไปแล้ว จะไม่สามารถคืนหรือถอนออกได้