Co posiadać, gdy dolar upadnie

Co posiadać, gdy dolar upadnie

Na przestrzeni tysięcy lat różne cywilizacje, narody i imperia doświadczały cykli wzlotów i upadków. Powtarzającym się tematem w tych cyklach jest ostateczny upadek ich walut i gospodarek, sygnalizujący znaczące zmiany w globalnej potędze i stabilności finansowej.

W artykule tym zagłębiamy się w potencjał upadku walut fiducjarnych, ze szczególnym uwzględnieniem dolara amerykańskiego. Zbadamy nieodłączne słabości pieniądza fiducjarnego, konsekwencje jego potencjalnego upadku oraz to, w jaki sposób zmiany w globalnym systemie finansowym mogą wskazywać na zbliżający się kryzys. Analiza będzie obejmowała ocenę prawdopodobieństwa i możliwego terminu wystąpienia takiego zdarzenia.

Biorąc pod uwagę rosnącą niepewność gospodarczą wokół dolara amerykańskiego, niezwykle istotne jest przygotowanie się na jego możliwy upadek. Przygotowanie to obejmuje zrozumienie strategicznych kroków, jakie można podjąć, aby złagodzić ryzyko związane z załamaniem waluty. Omawiamy znaczenie dywersyfikacji inwestycji w nieruchomości, metale szlachetne i kryptowaluty , które mogą służyć jako zabezpieczenie przed potencjalną dewaluacją dolara.

Historycznie rzecz biorąc, dominujące waluty, takie jak drachma grecka, denary rzymskie, dukat wenecki i brytyjski funt szterling, dobiegły końca. Dolar amerykański, pomimo swojego obecnego statusu głównej waluty rezerwowej świata, nie jest odporny na tę historyczną prawidłowość.

Harmonogram zakończenia dominacji dolara jest niepewny – może to być kwestia lat lub dziesięcioleci. Niemniej jednak warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Przedstawimy podstawowe aktywa, które należy rozważyć, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową w przypadku załamania dolara, w tym:

 • Obca waluta
 • Metale szlachetne i towary
 • kryptowaluty
 • Inwestycje w nieruchomości
 • Apteczka
 • Inwestycje alternatywne

Każdy z tych aktywów odgrywa kluczową rolę w dobrze zaokrąglonej strategii obrony finansowej przed potencjalnym spadkiem wartości dolara, zapewniając, że jesteś dobrze przygotowany, aby stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie może pojawić się w gospodarce światowej.

Waluta Fiata

Dolar amerykański, podobnie jak większość współczesnych walut światowych, funkcjonuje jako waluta fiducjarna. Ten rodzaj waluty nie jest zakotwiczony w towarach fizycznych, takich jak złoto czy srebro. Zamiast tego jego wartość wynika z zaufania i uznania rządu emitującego.

Waluty fiat zapewniają bankom centralnym znaczny wpływ na gospodarkę danego kraju. Kontrola ta pozwala im manipulować polityką pieniężną poprzez określanie wolumenu drukowanych pieniędzy i ustalanie stóp procentowych. Decyzje te mają bezpośredni wpływ na wartość waluty, a co za tym idzie, na kondycję gospodarczą kraju.

W miarę zwiększania się podaży waluty fiducjarnej, zwykle w wyniku zwiększonego drukowania, jej wartość ma tendencję do zmniejszania się. Ten efekt inflacyjny powoduje eskalację cen, dostosowując koszty towarów i usług do zdewaluowanej waluty. Ten cykl drukowania i dewaluacji często prowadzi do trwałej inflacji, która z czasem zmniejsza siłę nabywczą waluty.

Rola dolara amerykańskiego jako światowej waluty rezerwowej

Od zakończenia II wojny światowej dolar amerykański zyskał na popularności i stał się dominującą walutą rezerwową na świecie, a status ten ugruntował się wraz z wyłonieniem się Stanów Zjednoczonych jako superpotęgi gospodarczej. Obecnie dolar jest integralną częścią handlu międzynarodowego, inwestycji i długu, służąc jako podstawowa waluta, w której denominowane są te transakcje. Stanowi około 60% światowych rezerw walutowych, a euro zajmuje około 20%.

Wiele krajów zakotwicza także swoje własne waluty w dolarze, stosując stałe kursy wymiany, zamiast pozwalać im na swobodną płynność. Aby utrzymać te powiązania, kraje muszą utrzymywać znaczne rezerwy, zazwyczaj w postaci amerykańskich obligacji skarbowych, co nie tylko wzmacnia rolę dolara na arenie międzynarodowej, ale także zmniejsza koszty pożyczek dla rządu USA.

Utrzymujący się wysoki popyt na dolara ogranicza ryzyko jego załamania. Na popyt ten wpływa kilka czynników: postrzegana niezawodność dolara jako środka przechowywania wartości, polityka ustalana przez Rezerwę Federalną, jego kluczowa rola w handlu międzynarodowym oraz trwała dominacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych.

W ostatnich dyskusjach pojawiły się spekulacje na temat potencjalnych wyzwań dla dominacji dolara, zwłaszcza ze strony krajów BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki). Jednak na podstawie aktualnych dowodów prawdopodobieństwo, że te waluty wyprze dolara jako wiodącą walutę rezerwową, wkrótce wydaje się minimalne. Globalna infrastruktura finansowa i stabilność polityczna zapewniana przez dolara pozostają niezrównane, chociaż zmiany w dynamice władzy geopolitycznej w dalszym ciągu stanowią temat żywego zainteresowania i obserwacji.

Konsekwencje upadku dolara amerykańskiego

Potencjalne załamanie dolara amerykańskiego mogłoby zwiastować znaczącą zmianę porządku światowego, zarówno pod względem militarnym, jak i gospodarczym, przypominającą historyczne zmiany obserwowane, gdy dominujące waluty słabły w poprzednich głównych mocarstwach. Znany menadżer funduszy hedgingowych Ray Dalio z Bridgewater Associates szczegółowo omówił te transformacje i ich wpływ na globalną stabilność.

W takim scenariuszu prawdopodobnie nastąpi kilka krytycznych wydarzeń:

 • Globalna niestabilność gospodarcza: Dolar amerykański stanowi filar światowego handlu i finansów. Jej niepowodzenie wywołałoby efekt domina, poważnie zakłócając rynki międzynarodowe i zamrażając handel. Podział ten doprowadziłby do krytycznych wyzwań w łańcuchu dostaw i powszechnych zawirowań gospodarczych.
 • Inflacja i krajowy kryzys finansowy : Bezpośrednim następstwem załamania dolara byłaby prawdopodobnie szalejąca hiperinflacja w Stanach Zjednoczonych, drastycznie zmniejszająca siłę nabywczą dolara. Wraz ze spadkiem wartości waluty wzrosną koszty towarów i usług, co doprowadzi do poważnych problemów gospodarczych, wzrostu bezrobocia i ograniczenia wydatków konsumenckich.
 • Wpływ na zadłużenie międzynarodowe: Na całym świecie wiele krajów i korporacji posiada znaczny dług denominowany w dolarach amerykańskich. Gwałtowna dewaluacja dolara zmieniłaby rzeczywistą wartość tego długu, potencjalnie zmniejszając obciążenia dłużników kosztem szerszej niestabilności finansowej wynikającej ze zmian dynamiki zadłużenia.
 • Przejście na alternatywne waluty i aktywa : W obliczu załamania się dolara inwestorzy i narody prawdopodobnie szukaliby schronienia w postrzeganych bezpieczniejszych aktywach i walutach, takich jak euro, jen lub frank szwajcarski, oraz aktywach materialnych, takich jak złoto, nieruchomości lub kryptowaluty. Każda z tych alternatyw niosłaby jednak w takim kontekście własne ryzyko i zmienność.
 • Rekonfiguracja globalnej potęgi : Status dolara amerykańskiego jako światowej waluty rezerwowej podkreśla znaczną część geopolitycznych wpływów Ameryki. Jego upadek może radykalnie zmienić krajobraz międzynarodowy, potencjalnie wynosząc inne narody lub bloki regionalne do bardziej znaczących ról kosztem wpływów USA.
 • Potencjał niepokojów społecznych: trudności gospodarcze i niepewność mogą sprzyjać niepokojom społecznym w Stanach Zjednoczonych, charakteryzującym się protestami, strajkami i ogólną erozją zaufania publicznego do instytucji. Taka niestabilność często przyspiesza lub zaostrza kryzysy polityczne.
 • Środki nadzwyczajne i reformy gospodarcze : W odpowiedzi na taki kryzys rząd USA i Rezerwa Federalna mogą podjąć nadzwyczajne interwencje w celu ustabilizowania sytuacji. Mogą one obejmować znaczące dostosowania stóp procentowych, wdrożenie kontroli kapitału lub kompleksowe reformy systemu monetarnego.

Każdy z tych wyników podkreśla głębokie i potencjalnie burzliwe konsekwencje załamania dolara amerykańskiego, podkreślając potrzebę solidnego planowania awaryjnego i zróżnicowanej alokacji aktywów w celu złagodzenia powiązanego ryzyka.

middle

Wskaźniki potencjalnej wrażliwości dolara amerykańskiego

Oto kilka krytycznych sygnałów sugerujących, że dolarowi amerykańskiemu może grozić załamanie, które można zidentyfikować na podstawie dokładnych badań:

 • Rosnący dług publiczny : Jednym z głównych zwiastunów kryzysu walutowego jest znaczny dług publiczny. Obecnie Stany Zjednoczone borykają się z długiem federalnym przekraczającym 28 bilionów dolarów, co stanowi ponad 100% ich PKB. Pomimo tak wysokiego poziomu dług jest denominowany w dolarach, co sprawia, że całkowita niewypłacalność jest mało prawdopodobna, ponieważ rząd może po prostu wydrukować więcej pieniędzy. Jednak takie podejście nie jest pozbawione konsekwencji, ponieważ wzmożone drukowanie pieniędzy może prowadzić do dewaluacji i inflacji. Najnowsze dane z Danych Ekonomicznych Rezerwy Federalnej (FRED) wskazują na znaczny wzrost podaży pieniądza w USA, podkreślając skalę niedawnej ekspansji fiskalnej.
 • Nadmierne drukowanie pieniędzy i ryzyko inflacji : Ekspansywna polityka pieniężna Rezerwy Federalnej w ciągu ostatniej dekady znacznie zwiększyła podaż pieniądza, prowadząc do inflacji cen aktywów i innych zakłóceń gospodarczych. Na przykład w 2020 r. powstało bezprecedensowe 23% wszystkich istniejących dolarów amerykańskich, co osłabiło wartość dolara. Taka agresywna ekspansja podaży pieniądza, jeśli będzie kontynuowana bez kontroli, może doprowadzić do poważnej inflacji, a nawet hiperinflacji, potencjalnie powodując załamanie waluty.
 • Napięcia geopolityczne i dynamika globalna : status dolara jako międzynarodowej waluty rezerwowej w dużej mierze stanowi podstawę jego światowego popytu. Jednak zmieniający się krajobraz geopolityczny może podważyć ten status. Wschodzące potęgi, takie jak Chiny i Rosja, w coraz większym stopniu opowiadają się za dedolaryzacją w światowym handlu i finansach. Tendencję tę potęgują strategiczne posunięcia USA zmierzające do wykluczenia niektórych krajów z globalnego systemu finansowego, co skłoniło te kraje do przyspieszenia wysiłków na rzecz odchodzenia od dolara. Takie wydarzenia mogłyby znacząco zmniejszyć rolę dolara na arenie światowej, a co za tym idzie – jego wartość.

Wskaźniki te podkreślają złożoność pozycji dolara jako wiodącej waluty świata i podkreślają potrzebę uważnego monitorowania trendów gospodarczych i geopolitycznych, które mogą przyspieszyć zmianę jego pozycji na świecie.

Przewidywanie czasu upadku dolara amerykańskiego: spostrzeżenia historyczne i współczesne konteksty

Chociaż historia nie powtarza się bezpośrednio, często dostarcza cennych lekcji przypominających przyszłe wydarzenia. Analiza przeszłych przypadków załamań waluty daje wgląd w to, z czym może wiązać się potencjalny spadek dolara amerykańskiego.

Historyczne przykłady awarii waluty Fiat :

 • Niemiecka hiperinflacja : Jeden z najbardziej dramatycznych przykładów miał miejsce w latach dwudziestych XX wieku w Niemczech, gdzie masowe reparacje po I wojnie światowej zmusiły rząd do drukowania nadmiernych ilości pieniędzy, co doprowadziło do hiperinflacji. Z poziomu 49 marek za dolara w 1919 r. marka niemiecka katastrofalnie spadła do około 4,2 biliona marek za dolara w 1923 r. Podczas gdy Stany Zjednoczone stoją dziś w obliczu wysokiego poziomu zadłużenia i inflacji, ich siła gospodarcza i zadłużenie denominowane w dolarach stanowią scenariusz hiperinflacja i całkowity upadek gospodarczy są mniej prawdopodobne, w przeciwieństwie do Niemiec z czasów wojny.
 • Denary rzymskie: Stopniowy upadek waluty Cesarstwa Rzymskiego trwał dwa stulecia, pogłębiony kosztowną ekspansją militarną i deprecjacją waluty. Cesarze rzymscy zdecydowali się zdewaluować swoją srebrną walutę, aby finansować ekspansywne wojny, co jest praktyką niesamowicie przypominającą współczesną ekspansywną politykę monetarną. Początkowo solidnie oparty na srebrze, wartość denara została osłabiona do zaledwie 5% zawartości srebra, co doprowadziło do utraty zaufania publicznego i upadku gospodarczego.
 • Funt brytyjski : wraz ze spadkiem wpływów Imperium Brytyjskiego po drugiej wojnie światowej spadła także dominacja funta szterlinga, który w latach pięćdziesiątych XX wieku został wyprzedzony przez dolara amerykańskiego. Pomimo znaczącej obecności Wielkiej Brytanii w handlu światowym i finansowym pod koniec XIX wieku, połączenie długów wojennych, upadku gospodarczego i presji konkurencyjnej doprowadziło do stopniowej deprecjacji funta na przestrzeni trzech dekad.

Konsekwencje dla dolara amerykańskiego :

Te historyczne precedensy podkreślają kilka wspólnych tematów: skrajne zadłużenie, często spowodowane wydatkami wojskowymi; zmniejszone zaufanie gospodarcze; i wschodzących rywalizujących ze sobą potęg. Dziś Stany Zjednoczone odzwierciedlają te warunki, wykazując rosnące zadłużenie, wydatki wojskowe i wzrost liczby konkurentów gospodarczych, takich jak Chiny i UE, rzucających wyzwanie ich dominacji.

Przewidywanie dokładnego momentu potencjalnego spadku wartości dolara amerykańskiego jest złożone i obarczone niepewnością. Obecna dynamika gospodarki światowej w połączeniu z wyzwaniami wewnętrznymi wskazuje na potencjalny stopniowy spadek, a nie nagłe załamanie. Jednak dokładna trajektoria będzie zależeć od niezliczonej liczby czynników, w tym od zmian geopolitycznych, polityki gospodarczej i reakcji rynku światowego.

Biorąc pod uwagę nieprzewidywalny charakter spadków walut, rozsądne jest przygotowanie się na potencjalne zmiany gospodarcze raczej wcześniej niż później. Zrozumienie wzorców historycznych może zapewnić wskazówki, ale dostosowanie się do obecnego globalnego otoczenia gospodarczego ma kluczowe znaczenie dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoją przyszłość finansową przed możliwą dewaluacją dolara.

Niezbędne aktywa, które należy wziąć pod uwagę w celu ochrony przed załamaniem dolara

Rozumiejąc niepewną naturę przyszłości dolara amerykańskiego, niezwykle istotne jest rozważenie, jakie aktywa mogłyby posłużyć jako zabezpieczenie na wypadek załamania. Oto przewodnik, który pomoże Ci strategicznie zaplanować i zabezpieczyć swoją odporność finansową:

 • Waluta obca : Posiadanie różnych walut obcych jest ostrożnym środkiem chroniącym przed spadkiem wartości dolara. Warto zauważyć, że główne waluty rezerwowe, takie jak euro, brytyjski funt szterling, japoński jen i chiński juan często zachowują się odwrotnie do dolara. Podczas gdy te główne waluty wykazały słabość w stosunku do dolara w ciągu ostatnich dziesięcioleci, waluty takie jak frank szwajcarski wykazały znaczną siłę, znacznie zyskując na wartości w stosunku do dolara i zapewniając stabilną alternatywę.
 • Metale szlachetne i towary : Metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, w przeszłości były niezawodnym nośnikiem wartości podczas zawirowań gospodarczych. Ograniczona podaż i utrzymujący się popyt na te metale zabezpieczają ich wartość, szczególnie w okresach, gdy waluty fiducjarne tracą na wartości. Oprócz złota i srebra, innymi towarami, takimi jak ropa naftowa i produkty rolne, są towary podstawowe, które zachowują wartość wewnętrzną i mogą zabezpieczyć przed inflacją.
 • Kryptowaluty : Dzięki zdecentralizowanemu charakterowi i ustalonym limitom dostaw kryptowaluty takie jak Bitcoin i Ethereum stanowią alternatywę dla tradycyjnych walut fiducjarnych. Te aktywa cyfrowe zyskały popularność jako „ cyfrowe złoto ” ze względu na ich potencjał działania jako zabezpieczenie przed dewaluacją waluty i inflacją.
 • Inwestycje w nieruchomości : Nieruchomości pozostają aktywami materialnymi, które zazwyczaj zachowują wartość i generują dochód, nawet podczas pogorszenia koniunktury gospodarczej. Inwestowanie w nieruchomości, które mogą generować dochód z wynajmu lub zapewniać samowystarczalność (takie jak gospodarstwa rolne lub domy z gruntem) może być szczególnie cenne w czasach niepewności gospodarczej.
 • Zapasy awaryjne : w skrajnych scenariuszach posiadanie zapasów niezbędnych artykułów — żywności, wody, leków i źródeł energii — może mieć kluczowe znaczenie. Przedmioty te nie tylko zapewniają przetrwanie, ale można je również wykorzystać do handlu wymiennego. Zapewnienie środków zapewniających samowystarczalność może ochronić Ciebie i Twoją rodzinę przed najpoważniejszymi zakłóceniami.
 • Inwestycje alternatywne : Inwestowanie w aktywa materialne, takie jak dzieła sztuki, doskonałe wino i przedmioty kolekcjonerskie, może zapewnić utrzymanie wartości w czasach załamania waluty. Pozycje te często z czasem zyskują na wartości i mogą służyć jako zabezpieczenie przed inflacją i niestabilnością gospodarczą. Jednakże rynki te mogą charakteryzować się zmiennością i wymagają dobrego zrozumienia wartości wewnętrznej aktywów i trendów rynkowych.

Trendy rynkowe i kontekst historyczny :

Ważne jest monitorowanie wyników tych aktywów i zrozumienie trendów rynkowych, o czym świadczą różne wskaźniki finansowe i dane historyczne. Na przykład, podczas gdy w ciągu ostatniej dekady wyniki kryptowalut takich jak Bitcoin wykazały znaczny zwrot, towary takie jak ropa naftowa podlegały wahaniom pod wpływem globalnych warunków gospodarczych i zmian technologicznych.

Podsumowując, choć czas i charakter potencjalnego załamania dolara pozostają niepewne, dywersyfikacja inwestycji w obrębie tych klas aktywów może zapewnić skuteczniejszą obronę przed niestabilnością gospodarczą. Nie chodzi tylko o przygotowanie się na najgorsze, ale o ustawienie się tak, aby utrzymać i potencjalnie powiększyć swoje bogactwo w zmieniającym się krajobrazie gospodarczym.

bottom

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.