• FAQ
  • Personal Account
  • เหตุใดยอดเงินโดยรวมในบัญชีของฉันจึงเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

เหตุใดยอดเงินโดยรวมในบัญชีของฉันจึงเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

ยอดคงเหลือสกุลเงินดิจิทัลของคุณจะคงที่และเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อมีการดำเนินการในการรับ / ส่ง / แลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ยอดรวมในบัญชีของคุณที่แสดงเป็นรูเบิลหรือดอลลาร์อาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

อัตราปัจจุบันของสกุลเงินดิจิทัลต่อเงิน fiat (ดอลลาร์ / รูเบิล / ยูโร) กำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน