• FAQ
  • Personal Account
  • คุณต้องการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้อง 2F หรือไม่

คุณต้องการเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้อง 2F หรือไม่

นอกจากอีเมลและรหัสผ่านแล้ว คุณต้องป้อนรหัสแบบใช้ครั้งเดียวจากสมาร์ทโฟนของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการป้องกันบัญชีของคุณได้อย่างมาก ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีเข้าถึงเงินของคุณ แม้ว่าพวกเขาจะมีอีเมลและรหัสผ่านของคุณก็ตาม

คุณสามารถเชื่อมต่อการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของคุณ (Google Authenticator) ทำสิ่งนี้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณทันที