• FAQ
  • Common questions
  • ฉันควรทำอย่างไรหากชำระใบแจ้งหนี้ ETH (ERC20) ด้วยเงินน้อยกว่า $1

ฉันควรทำอย่างไรหากชำระใบแจ้งหนี้ ETH (ERC20) ด้วยเงินน้อยกว่า $1

เนื่องจาก Ethereum และสกุลเงิน ERC20 อื่นๆ คิดค่าธรรมเนียมการโอน จำนวนเงินโอนขั้นต่ำควรสูงกว่า $1

หากคุณส่งจำนวนเงินที่น้อยกว่านี้แล้ว แต่เงินดังกล่าวไม่ปรากฏในกระเป๋าเงินของคุณ เพียงชำระเงินตามใบแจ้งหนี้นี้อีกครั้งด้วยจำนวนเงินที่มากกว่า $2 และด้วยการโอนนี้ คุณจะได้รับเงินคืนจากครั้งก่อน  

กลับไปที่แดชบอร์ด