Ethereum và các tài khoản mã thông báo ERC 20 khác tạm thời bị vô hiệu hóa

Ethereum và các tài khoản mã thông báo ERC 20 khác tạm thời bị vô hiệu hóa

Ethereum và các tài khoản mã thông báo ERC 20 khác tạm thời bị vô hiệu hóa do Ethereum Berlin fork. 

Số dư tài khoản sẽ sớm có. Tất cả các giao dịch mã thông báo Ethereum và ERC 20 phụ thuộc trực tiếp vào mạng Ethereum. 

Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào số dư tài khoản sẽ khả dụng trở lại. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. 

Xin lưu ý rằng Plisio cũng cung cấp cho bạn:

Tạo hóa đơn tiền điện tử sau 2 lần nhấp and Chấp nhận quyên góp tiền điện tử

12 tích hợp

6 thư viện cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

19 tiền điện tử và 12 chuỗi khối

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.